صفحه اصلي > اعضاء > افیلیشن اعضاء 
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 400
 کل بازدید : 17837
افیلیشن اعضاء
 

 

Omid Rezaei, M. D.,  Associate  Professor of Psychiatry, Psychosis Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran

Koodakyar Ave, Daneshjoo Blv, Evin, Tehran, Islamic Republic of Iran, Postal Code 1985713834.

e-mail: om.rezaei@uswr.ac.ir

دکتر امید رضائی ،متخصص اعصاب و روان، دانشیار مرکز تحقیقات سایکوز، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

 

 

 

 

 

Farbod Fadai, M.D., Associate Professor of Psychiatry, Psychosis Research Center, Universiy of Social Welfare and Rehabilititation Sciences, Tehran, Iran

Koodakyar Ave, Daneshjoo Blv, Evin, Tehran, Islamic Republic of Iran, Postal Code 1985713834.

e-mail: Farbodfadai@uswr.ac.ir

دکتر فربد فدائی ،متخصص اعصاب و روان، دانشیار مرکز تحقیقات سایکوز، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

 

 

Mohammad Sayadnasiri, M. D., Assistant Professor of Neurology, Psychosis Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran

Koodakyar Ave, Daneshjoo Blv, Evin, Tehran, Islamic Republic of Iran, Postal Code 1985713834.

e-mail: Mo.sayadnasiri@uswr.ac.ir

دکتر محمد صیاد نصیری ،متخصص مغز و اعصاب، استادیار مرکز تحقیقات سایکوز، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

 

 

Mehdi Noroozi, Ph. D., Assistant  Professor of  Epidemiology Psychosis Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran

Koodakyar Ave, Daneshjoo Blv, Evin, Tehran, Islamic Republic of Iran, Postal Code 1985713834.

e-mail: m_noroozi@uswr.ac.ir

دکتر مهدی نوروزی ،متخصص اپیدمیولوژی، استادیار مرکز تحقیقات سایکوز، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

 

 

 

Neda Alibeigi, Ph. D.,  Assistant Professor of Clinical Psychology, Psychosis Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran

Koodakyar Ave, Daneshjoo Blv, Evin, Tehran, Islamic Republic of Iran, Postal Code 1985713834.

e-mail: Ne.alibeigi@uswr.ac.ir

دکتر ندا علی بیگی ،متخصص روانشناسی بالینی، استادیار مرکز تحقیقات سایکوز، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

 

 

Davood Arab Ghahestany, Ph. D. Student of Psychology, Researcher, Psychosis Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran

Koodakyar Ave, Daneshjoo Blv, Evin, Tehran, Islamic Republic of Iran, Postal Code 1985713834.

e-mail: a_ghahestany@yahoo.com

داود عرب قهستانی ،دانشجوی دکتری روانشناسی ، عضو غیر هیات علمی مرکز تحقیقات سایکوز، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

 

 

 

Sina Keshavarz, M. D., Public Health and Preventive medicine , Psychosis Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran

Koodakyar Ave, Daneshjoo Blv, Evin, Tehran, Islamic Republic of Iran, Postal Code 1985713834.

e-mail: 

دکتر سینا کشاورز ،متخصص سلامت عمومی و طب پیشگیری، عضو غیر هیات علمی مرکز تحقیقات سایکوز، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

 

 

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences